Hírek
 
 

H I R D E T M É N Y


A Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet (cégjegyzékszáma: 02-02-000196, székhelye: 7754 Bóly, Rákóczi u. 7/a.) Igazgatósága tisztelettel meghívja a szövetkezeti tagokat az alábbiak szerint megtartásra kerülő részközgyűlésekre.

 • 7763 Egerág, Szabadság tér 1. sz. alatti Művelődési Ház; 16:30 óra.

 • 7781 Lippó, Kossuth u. 63. sz. alatti takarékszövetkezeti kirendeltség; 16:30 óra.

 • 7811 Szalánta, Hunyadi u. 112. sz. alatti takarékszövetkezeti kirendeltség; 16:30 óra.

 • 7766 Újpetre, Kossuth u. 26. sz. alatti Művelődési Ház; 16:30 óra

A 2014. november 5-i (szerda) részközgyűlések megtartásának helye és időpontja:

 • 7754 Bóly, Erzsébet tér 1. sz. alatti Erzsébet Vigadó; 16:30 óra.

 • 7783 Majs, Kossuth L. u. 311. sz. alatti takarékszövetkezeti kirendeltség; 16:30 óra.

 • 7751 Szederkény, Rákóczi F. u. 12. sz. alatti Művelődési Ház; 16:30 óra.

A 2014. november 6-i (csütörtök) részközgyűlések megtartásának helye és időpontja:

 • 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 1/1. sz. alatti takarékszövetkezeti kirendeltség; 16:30 óra.

 • 7784 Nagynyárád, József A. u. 21. sz. alatti takarékszövetkezeti kirendeltség; 16:30 óra.

 • 7768 Vokány, Kossuth u. 40/a. sz. alatti takarékszövetkezeti kirendeltség; 16:30 óra.

A részközgyűlések napirendje: 

1.) A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. által meghatározott új mintaalapszabálynak megfelelő új alapszabály küldöttgyűlés hatáskörét módosító részének a megtárgyalása.

2.) Döntés az új alapszabálynak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (új Ptk.) hatálya alá helyezéséről és a továbbiakban az új Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló működésről. 

A Takarékszövetkezet a részközgyűlés tagjainak kérésére a napirendi pontokkal kapcsolatos iratokat (előterjesztést) rendelkezésre bocsátja, illetve azok megtekinthetők a Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet üzlethelyiségeiben a hivatalos nyitvatartási időben.

Ha valamely részközgyűlés határozatképtelen, akkor az újabb részközgyűlés a jelen hirdetményben írt napon és helyszínen 17:00 órakor kerül megtartásra. Az újabb részközgyűlés a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes és a jelen hirdetményben szereplő bármely napirendi pontban felvett kérdésben határozatot hozhat. 

(Előterjesztés)

Bóly, 2014. október 16.


Tisztelt Ügyfelünk!


A Takarékszövetkezet 2014. október 18-án (szombaton) elektronikus utalást (IG2) - tárgynapi teljesítéssel - 10:30-ig fogad.Bóly, 2014. 10.16.Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2014. 10. 14-én és 15-én szajki betétgyűjtő pénztárunk (7753 Szajk, Hősök tere 8.) technikai okok miatt (áramszünet) zárva tart.

Megértésüket köszönjük!

                                                                                          Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet


Tájékoztató

az egyes fizetési számlákhoz tett ingyenes készpénzfelvételi nyilatkozatok központi nyilvántartásának (Központi Nyilvántartás) céljáról, az abban kezelhető adatok tartalmáról, a Központi Nyilvántartás működéséről és szabályairól, valamint a nyilatkozattevőt megillető jogokról

Általános tudnivalók

 

Tájékoztatjuk kedves Ügyfeleinket, hogy a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. tv. alapján, az adott naptári hónapban első két alkalommal, de összesen legfeljebb 150.000,- Ft összeghatárig forintban teljesített díjtól és költségtől mentes készpénzfelvétel igénybevételéhez szükséges - a hivatkozott törvény 36/A. §-a által rögzített feltételeknek teljes körűen megfelelő - nyilatkozatok országos szintű központi kezelését (a nyilatkozattétel, valamint a nyilatkozat adatainak nyilvántartását) 2014. december 1-től a központi hitelinformációs rendszert (KHR) is kezelő pénzügyi vállalkozás által működtetett Központi Nyilvántartás végzi.

 

A Központi Nyilvántartás célja, hogy az ingyenes készpénzfelvételi jog jogszerű gyakorlásának biztosítása érdekében megállapítható legyen az, hogy a nyilatkozattevő1 tett-e nyilatkozatot vagy visszavonó rendelkezést, eltérő időkben és nyilatkozatadat-szolgáltatóknál2 tett nyilatkozatok esetében pedig annak megállapíthatósága, hogy mely nyilatkozata jogosítja őt a fenti törvény 36/A. § (1) bekezdése szerinti díjtól és költségtől mentes szolgáltatásra (ingyenes készpénz felvétel).

 

A törvény értemében a Központi Nyilvántartásban szereplő adatokat csak a fenti célra lehet felhasználni.

 

A Központi Nyilvántartásnak történő folyamatos adatszolgáltatást megelőzően legkésőbb 2014. november 30-ig minden nyilatkozatadat-szolgáltató adatot szolgáltat a Központi Nyilvántartást kezelő pénzügyi vállalkozásnak (a továbbiakban: Központi Nyilvántartás kezelője) a 2013. december 1-jét követően a nyilatkozattevők által tett nyilatkozatokról. Ezt követően a Központi Nyilvántartás kezelője 2014. november 30-ig elvégzi ezen adatok konszolidálását. Ezen nyilatkozatok tekintetében, ha egy nyilatkozattevőnek valamilyen oknál fogva egyidejűleg több nyilatkozata van érvényben, a Központi Nyilvántartást kezelője az időben korábban tett nyilatkozatot tekinti hatályosnak és ennek megfelelően értesíti az érintett nyilatkozatadat-szolgáltatókat.

 

A nyilatkozatadat-szolgáltatók által a Központi Nyilvántartás részére átadott adatok

 

A már megtett nyilatkozatokról vagy visszavonó rendelkezésekről a nyilatkozatadat-szolgáltató az előző bekezdésben foglalt határidőig, illetve 2014. december 1-től az újonnan befogadott nyilatkozatokról azok megtételét követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 (öt) munkanapon belül a következő adatokat (a továbbiakban: nyilatkozatadat) adja át Központi Nyilvántartás kezelőjének:

1) a nyilatkozatadat-szolgáltató nevét, rövidített nevét és a Felügyelet által kiadott tevékenységi engedély számát,

2) a nyilatkozattevő Ügyfél, a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 4. § (4) bekezdésében meghatározott személyazonosító adatait (családi és utónevét, születési családi és utónevét, születési helyét és idejét, anyja születési családi és utónevét),

3) azt a naptári napot, amelyen a nyilatkozattevő a nyilatkozatot vagy a visszavonó rendelkezést megtette,

4) azt, hogy a nyilatkozattevő nyilatkozatot vagy visszavonó rendelkezést tett,

továbbá az érvényes nyilatkozatok esetében a 2) pont szerinti adatokban történt esetleges változásokat.

 

Ha a nyilatkozattevő nem szerepel a Központi Nyilvántartásban, vagy ha szerepel a Központi Nyilvántartásban, de a nyilatkozatához visszavonó rendelkezés is tartozik, akkor a Központi Nyilvántartást kezelője a nyilatkozatadat átvételét követően haladéktalanul, de legkésőbb 2  (kettő) munkanapon belül a nyilatkozatadat-szolgáltató részére visszaigazolja a nyilatkozat nyilvántartásba vételét. A nyilatkozat hatályba lépése a 2009. évi LXXXV. törvényben foglalt határidők figyelembe vételével történik3.

 

Ha a nyilatkozattevő korábban tett hatályos nyilatkozata szerepel a Központi Nyilvántartásban, a Központi Nyilvántartás kezelője a nyilatkozatadat átvételét követően haladéktalanul, de legkésőbb 2 (kettő) munkanapon belül a Központi Nyilvántartásban szereplő nyilatkozattal kapcsolatban adatot szolgáltató nyilatkozatadat-szolgáltatót értesíti a nyilatkozattevő érvényben lévő nyilatkozatának hatályvesztéséről. Ezzel egyidejűleg a Központi Nyilvántartás kezelője az új nyilatkozattal kapcsolatban adatot szolgáltató nyilatkozatadat-szolgáltató részére visszaigazolja a nyilatkozat nyilvántartásba vételét. Az új nyilatkozat hatályba lépése és a korábban adott nyilatkozat hatályvesztése ez esetben is a fentiekben hivatkozott törvényben foglalt határidők figyelembe vételével történik.

 

A nyilatkozatadat-szolgáltató a Központi Nyilvántartástól fogadott, a hatályvesztésről szóló értesítés kézhezvételét követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 (öt) munkanapon belül írásban vagy biztonsági azonosítással ellátott internetes szolgáltató rendszerén (internetbankján) keresztül - az Ügyféllel kötött megállapodás alapján más, tartós adathordozón - értesíti a nyilatkozattevő Ügyfelet arról, hogy a visszavonásra vonatkozó szabályok szerinti időpont után már nem jogosult a díjtól és költségtől mentes szolgáltatásra.

 

A Központi Nyilvántartás adatkezelése automatizált módon történik. A nyilatkozatadat-szolgáltatók által átadott, az azonos nyilatkozattevőkre vonatkozó adatok a Központi Nyilvántartásban összekapcsolhatók. A Központi Nyilvántartásban a nyilatkozattevőnek egy időben csak egy olyan nyilatkozata szerepelhet, amely a díjtól és költségtől mentes szolgáltatásra jogosítja.

 

A Központi Nyilvántartás által a nyilatkozatadat-szolgáltatók részére átadott adatok

 

A Központi Nyilvántartás kezelője a nyilatkozatadatokat - a nyilatkozatadat-szolgáltató kérésére - kizárólag annak a nyilatkozatadat-szolgáltatónak adhatja át, amely a kért nyilatkozatadatokat felé továbbította. A nyilatkozatadat-szolgáltató ez esetben sem értesülhet a nyilatkozatadat-szolgáltató nevéről, rövidített nevéről és a Felügyelet által kiadott tevékenységi engedély számáról, amennyiben az egy tőle különböző nyilatkozatadat-szolgáltatóra vonatkozik.

 

A Központi Nyilvántartás kezelője a nyilatkozatadatokat azok törléséig kezeli. A nyilatkozatadatokat a Központi Nyilvántartás kezelője haladéktalanul, de legkésőbb 2 (kettő) munkanapon belül törli

a) a fizetési számla megszűnéséről való tudomásszerzést követően,

b) a visszavonó rendelkezést követően, amennyiben a nyilatkozattevő nem tesz új nyilatkozatot, a nyilatkozattevő kérésére,

c) a nyilatkozattevő elhalálozása esetén az arról való tudomásszerzést követően.

 

Az a)-c) események valamelyikének bekövetkezéséről való tudomásszerzést követően a nyilatkozatadat-szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb 5 (öt) munkanapon belül értesíti a Központi Nyilvántartás kezelőjét.

 

A nyilatkozatadatokat a Központi Nyilvántartás kezelője a visszavonó rendelkezés dátumától számított 5 (öt) év elteltével automatikusan törli, ha a nyilatkozattevő nem tesz új nyilatkozatot.

 

A Központi Nyilvántartás kezelője a nyilatkozatadat-szolgáltató kilétének vizsgálatát követően haladéktalanul, de legkésőbb 2 (kettő) munkanapon belül törli a nyilatkozatadatokat, ha a nyilatkozatadat-szolgáltató kiléte nem állapítható meg.

A Központi Nyilvántartás kezelője a Felügyelet (Magyar Nemzeti Bank) részére statisztikai célból adatot szolgáltathat, ezen adatszolgáltatás esetén az adatok érintettel való kapcsolatának megállapítását véglegesen lehetetlenné teszi.

 

A nyilatkozattevő Ügyfél által kérhető adatszolgáltatások

 

A nyilatkozattevő Ügyfél a nyilatkozatadat-szolgáltatónál személyesen vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, telefaxon, elektronikus levélben) jogosult tájékoztatást kérni arról, hogy milyen nyilatkozatai szerepelnek a Központi Nyilvántartásban. A nyilatkozattevő a saját adatait korlátozás nélkül, költség és díjmentesen megismerheti. A kért adatokat a nyilatkozatadat-szolgáltató a tájékoztatás iránti kérelmet a Központi Nyilvántartást kezelőjének haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem kézhezvételét követő 5 (öt) munkanapon belül továbbítja, amely 3 (három) napon belül a kért adatokat írásban, zárt módon megküldi a nyilatkozatadat-szolgáltatónak. A nyilatkozatadat-szolgáltató az adatokat a kézhezvételt követően ugyancsak írásban, zárt módon, haladéktalanul, de legkésőbb 5 (öt) munkanapon belül megküldi a kérelmezőnek.

 

A nyilatkozattevő Ügyfél a Központi Nyilvántartás kezelőjétől közvetlenül is igényelhet írásban (postai úton, telefaxon, elektronikus levélben) tájékoztatást a róla kezelt nyilatkozatadatokról.

 

A nyilatkozattevő Ügyfél a fenti módokon  kérheti a nyilatkozatadatok helyesbítését, valamint – ha azok kezelésének jogalapja nem áll fenn – törlését.

 

1nyilatkozattevő: az a fogyasztó, aki a nyilatkozatot, illetve visszavonó rendelkezést tette, akkor is, ha nevében meghatalmazott járt el

2nyilatkozatadat-szolgáltató: az a pénzforgalmi szolgáltató, amely a nyilatkozattevőnek azt a fizetési számláját vezeti, amelynek tekintetében a nyilatkozattevő nyilatkozatot vagy visszavonó rendelkezést tett.

3Tárgyhónap 20. napjáig tett nyilatkozat vagy visszavonó nyilatkozat a következő hónaptól érvényes.

Bóly és Vidéke TakarékszövetkezetTisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2014. 10. 03-án bólyi kirendeltségünk ( 7754 Bóly, Hősök tere 8/C.) 11:45 - 12:30 óra között  technikai okok miatt zárva tart.

Megértésüket köszönjük! 

                                                                                           Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet


Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk, hogy 2014. 09. 24-én szajki betétgyűjtő pénztárunk (7753 Szajk, Hősök tere 8.) technikai okok miatt (áramszünet) zárva tart.

Megértésüket köszönjük!

                                                                                          Bóly és Vidéke TakarékszövetkezetTárgy:
Tájékoztató bankkártya üzemszünetről

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk Önt, hogy a First Data a saját bankkártya rendszerében a jelzett napokon karbantartást hajt végre, ami miatt a következő kiesések, illetve késések várhatók.

2014. szeptember 15. (hétfő) és szeptember 22 (hétfő)

·      00:15 – 05:30 órák között előre láthatólag – szeptember 15-én 2 x 45 percig, szeptember 22-én 1 x 45 percig – a teljes kártyaforgalom szünetelni fog. Ezen időszakok alatt a Takarékbank által kibocsátott bankkártyák nem lesznek használhatók sem saját, sem idegen ATM-eken és kereskedői terminálokon, illetve más hitelintézetek által kibocsátott kártyák nem fognak működni a Takarékbankhoz bekötött ATM-eken és kereskedői terminálokon.

·      Ezen időszakon belül az SMS üzenetek késve kerülnek kiküldésre a kártyabirtokosoknak.

Kérjük szíves türelmüket és megértésüket.

                                                                                           Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet                                                H I R D E T M É N Y 

A Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet (cégjegyzékszáma: 02-02-000196, székhelye: 7754 Bóly, Rákóczi u. 7/a.) Igazgatósága tisztelettel meghívja a szövetkezeti tagokat a 2014. évi rendes részközgyűlésekre.

 

A 2014. május 29. (csütörtök) részközgyűlések megtartásának helye és időpontja:

·      7761 Kozármisleny, Pécsi u. 1/1. sz. alatti takarékszövetkezeti kirendeltség; 17 óra.

·      7751 Szederkény, Rákóczi F. u. 12. alatti Művelődési Ház; 17 óra.

·      7766 Újpetre, Kossuth u. 26. sz. alatti Művelődési Ház; 17 óra.

·      7811 Szalánta, Hunyadi u. 112. sz. alatti takarékszövetkezeti kirendeltség; 17 óra.

·      7763 Egerág, Szabadság tér 1. sz. alatti Művelődési Ház; 17 óra.

·      7768 Vokány, Kossuth u. 40/a. sz. alatti takarékszövetkezeti kirendeltség; 17 óra.

 A 2014. május 30. (péntek) részközgyűlések megtartásának helye és időpontja:

·      7754 Bóly, Erzsébet tér 1. sz. alatti Erzsébet Vigadó; 17 óra.

·      7784 Nagynyárád, József A. u. 21. sz. alatti takarékszövetkezeti kirendeltség; 17 óra.

·      7781 Lippó, Kossuth u. 63. sz. alatti takarékszövetkezeti kirendeltség; 17 óra

·      7783 Majs, Kossuth L. u. 311. sz. alatti takarékszövetkezeti kirendeltség; 17 óra.

A napirendi pontokkal kapcsolatos iratok a tag által megtekinthetőek a Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet székhelyén (7754 Bóly, Rákóczi út 7/a.) 2014. május 16-tól munkanapokon (hétfőtől-péntekig) reggel 9 óra és délután 15 óra között.

Napirendi pontok:

1.) Az Igazgatóság beszámolója a Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet 2013. évi munkájáról.

2.) A Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet 2014. évi üzletpolitikai célkitűzéseinek ismertetése.

3.) Egyebek.

Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet

                                                                                                      Igazgatósága


Tisztelt Ügyfeleink !

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Takarékbank Zrt. hálózatában 2014. 05. 14-én 18:00 - 20:00 időszakban karbantartást végeznek, a munkálatok során előfordulhat szolgáltatás kiesés, melynek következtében a kártyahasználati SMS-ek késhetnek vagy ki is maradhatnak.

Megértésüket köszönjük!


Bóly, 2014.05.13

                                                        Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet  

Tisztelt Ügyfelünk!

A Takarékszövetkezet 2014. május 10-én (szombaton) pénteki munkarend szerint tart nyitva. Ezen a napon elektronikus utalást (IG2) - tárgynapi teljesítéssel - 10:30-ig fogadunk.

Bóly, 2014. 05.08.


Küldöttgyűlési meghívó közzététele a küldöttek részére:

M E G H Í V Ó

a Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet

(székhelye: 7754 Bóly, Rákóczi u. 7/a.)

 éves küldöttgyűlésére

 Időpont: 2014. május 15. 15:00 óra

Helyszín: Múlt és Jövő Háza 7754 Bóly, Hősök tere 9.

Napirendi pontok:

1. Az Igazgatóság beszámolója a Takarékszövetkezet 2013. évi gazdálkodásáról.

2. Felügyelő Bizottság beszámolója.

3. Könyvvizsgálói jelentés ismertetése.

4. A 2014. évi üzleti terv elfogadása.

5. Könyvvizsgáló megválasztása.

6. A könyvvizsgáló 2014. évi díjazásának megállapítása.

7. Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjai 2014. évi tiszteletdíjának megállapítása.

8. Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság elnöke 2014. évi tiszteletdíjának megállapítása.

9. Egyebek.

 

A küldöttgyűlésre a Takarékszövetkezet Igazgatósága nevében tisztelettel meghívom, megjelenésére feltétlenül számítunk.

 

Bóly, 2014. április 22.

dr. Falusi Mihályné

Igazgatóság elnöke

A meghívót az érintettek részére közvetlenül is megküldtük.


Tisztelt Ügyfeleink!

 A Takarékbank a bankkártya tranzakciók végrehajtásában és elszámolásában a következő napokon bekövetkező ideiglenes változásokról adott tájékoztatást.

 2014. április 6. (vasárnap)

 ·     00:15 - 02:00 órák között előre láthatólag 30 percig a teljes kártyaforgalom szünetelni fog. Ezen időszak alatt a Takarékbank által kibocsátott bankkártyák nem lesznek használhatók sem saját, sem idegen ATM-eken és kereskedői terminálokon, illetve más hitelintézetek által kibocsátott kártyák nem fognak működni a Takarékbankhoz bekötött ATM-eken és kereskedői terminálokon.

·      00:15 – 03:00, valamint 21:00 – 24:00 órák között az SMS üzenetek késve kerülnek kiküldésre a kártyabirtokosoknak.

·      00:15 – 03:00 és 21:00 – 24:00 órák között mobil feltöltést és mobil számla befizetést ATM-en nem lehet végrehajtani

·      02:30 – 17:00 órák között a POS terminálok szervizelése szünetel.

 2014. április 7. (hétfő)

 ·     00:15 –02:00 órák között előre láthatólag 30 percig a teljes kártyaforgalom szünetelni fog. Ezen időszak alatt a Takarékbank által kibocsátott bankkártyák nem lesznek használhatók sem saját, sem idegen ATM-eken és kereskedői terminálokon, illetve más hitelintézetek által kibocsátott kártyák nem fognak működni a Takarékbankhoz bekötött ATM-eken és kereskedői terminálokon.

  Megértésüket köszönjük!

  Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet


Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Takarékbank Zrt. hálózatában 2014 03.25-én (kedd) 20:00h-tól karbantartási munkálatok zajlanak. A munka előreláthatólag 03.26. 06:00h-ig fog tartani. A karbantartás során várhatóan rövidebb hálózati megszakadás lesz tapasztalható. Ennek következtében előfordulhat, hogy a First Data által küldött kártya tranzakciós üzenetek fogadása nem lesz folyamatos és emiatt a kártya SMS-küldések sem, vagy csak késéssel fognak kiküldésre kerülni.

Megértésüket köszönjük!

Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet


Tisztelt Ügyfelünk!

 

Tájékoztatjuk, hogy a T-Mobile rendszerében fellépett hiba miatt 2014. március 4. nap 15:50 óta az ATM berendezéseken kezdeményezett T-Mobile egyenleg feltöltés tranzakciók végrehajtása akadozik. A cég tájékoztatása szerint a hiba elhárítása folyamatban van, a szolgáltatás stabil működésének helyreállítása későbbre várható.

 

Bóly, 2014.03.06Tisztelt Ügyfelünk!

A Telenor Magyarország Zrt.-től kapott értesítés alapján tájékoztatjuk Önöket, hogy tervezett karbantartás miatt 2014.01.26-án (vasárnap) 00:30-tól 08:00-ig az ATM-eken kezdeményezett Telenor egyenlegfeltöltés és számlabefizetés szolgáltatások nem lesznek elérhetők.

Bóly, 2014.01.24Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy a Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet Netbank felületén keresztül elérhető és kitölthető az ingyenes készpénzfelvételre szolgáló fizetési számla megjelöléséről szóló nyilatkozat.

Bóly, 2014.01.22

 
Tisztelt Ügyfelünk!

 

A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény módosításának értelmében 2014. február 1-jétől lép életbe a havi kétszeri – összesen legfeljebb százötvenezer forintig – díjmentes készpénzfelvétel.

 

Bankszámlával rendelkező ügyfeleinknek nyilatkozatban szükséges jelezni, hogy melyik számlájukkal szeretnék igénybe venni a havi két, legfeljebb 150.000 forintig terjedő díjmentes készpénzfelvételt.

 

További fontos tudnivalók a Magyar Nemzeti Bank Felügyeleti honlapján érhetők el:

Kérdések és válaszok a havi kétszeri ingyenes banki készpénzfelvételi lehetőségről

 

Bóly, 2014.01.08


Tisztelt Ügyfelünk!

A Takarékszövetkezet 2013. december 7-én (szombaton) pénteki nyitvatartás szerint fogadja Tisztelt Ügyfeleit. Ezen a napon elektronikus utalást (IG2) - tárgynapi teljesítéssel - 10.30-ig fogadunk.

Bóly, 2013. 12. 06.

Tisztelt Ügyfelünk!

A Takarékbanknál történő hálózati karbantartás miatt a 2013. november 30-án (szombaton) 10:00 és 23:59 óra között folytatott bankkártyahasználathoz kapcsolódó SMS üzenetek késve kerülnek kiküldésre az ügyfelek felé.

Bóly, 2013.11.29.Netbank tanúsítvány változások!


A Netbank rendszer biztonságos kapcsolathoz szükséges digitális hitelesítő tanúsítvány SHA256 típusúra változott.

A váltás miatt, a Netbank rendszer  működéséhez Windows XP operációs rendszeren minimum Service Pack 3, Windows Vista operációs rendszeren minimum Service Pack 1 megléte szükséges.

Windows 7 és Windows 8 és egyéb operációs rendszereken a Netbank továbbra is gond nélkül működik.

Ha a Netbankba oldal nem töltődik be, hanem helyette egy tanúsítványra utaló hibaüzenetet kap akkor kérjük ellenőrizze, hogy a számítógépére telepítve vannak-e a megfelelő Service Pack verziók.

Ha a Netbankba be tud jelentkezni akkor nincs tendője.

Service Pack letöltés: Windows XP Service Pack 3 Windows Vista Service Pack 1

Netlock KFT. segédlete: Letöltés


Bóly, 2013.10.17


Tisztelt Ügyfelünk!


Tájékoztatjuk, hogy a bankkártyarendszer Elszámolóházi hiba miatt nem működik megfelelően. A hiba elhárítása folyamatban van.


Bóly, 2013.10.03

Tájékoztatás!

 

A Takarékszövetkezet 2013. augusztus 24-én (szombaton) pénteki nyitvatartás szerint fogadja Tisztelt Ügyfeleit. Ezen a napon elektronikus utalást (IG2) - tárgynapi teljesítéssel - 10.30-ig fogadunk.


Bóly, 2013. 08. 23.Tisztelt Ügyfelünk!

A mai napon (2013.06.14) esedékes Netbank rendszeren megadott megbízásaik az Elszámoló ház technikai problémája miatt a címzett félhez késve érkeznek meg. Megértésüket köszönjük.


Bóly, 2013.06.14.


Tisztelt Ügyfelünk!

Bankkártya rendszerek karbantartása miatt a kártyahasználat során az alábbi kimaradások várhatók:
2013. június 08-án (szombaton) 20:00 órától 09-én (vasárnap) 06:00 óráig  - rövid idejű hálózati kimaradások az ATM bankjegykiadó automatákon,
2013. június 09-én (vasárnap)     22:00 óra és 10-én (hétfőn)     01:30 óra között -  a kártyahasználatról az sms üzenetek késve kerülnek kiküldésre az ügyfelek felé.

Bóly, 2013.06.05.


Tisztelt Ügyfelünk!

A Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet az idei évben is kedvező hitelkonstrukciókkal kívánja segíteni a térség mezőgazdasággal foglalkozó őstermelőit, vállalkozóit. Kérjük engedje meg, hogy figyelmébe ajánljuk a Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet 2013. évi Területalapú támogatás előfinanszírozási hitelét!

Bóly, 2013.05.15


Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy Takarékszövetkezetünk 2013. május 2. napjától megkezdi az "Alpok Nyíltvégű Ingatlan Alapok Alapja" elnevezésű befektetési alap forgalmazását. Az alappal kapcsolatban bővebb tájékoztatással kirendeltségeinken és honlapunkon állunk rendelkezésére.

Bóly, 2013.04.30

Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy március 1-jétől a postázandó hó végi kivonatok nyomtatását, borítékolását, a levélpostai küldemények előállítását és postára történő feladását a Magyar Posta Zrt. Elektronikus Posta Központja végzi.

Bóly, 2013.03.18.

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy az elektronikus árverési hirdetmények nyilvántartása nyilvános, díjmentesen megtekinthető. Az árverezett ingatlanra vételi ajánlatot a vételi ajánlattétel időtartama alatt, elektronikus úton, a Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara által működtetett https://arveres.mbvk.hu internetcímen elérhető Elektronikus Árverési Rendszerben (EÁR) lehet tenni. Az árverezők elektronikus nyilvántartásába bármely személy vagy szervezet kérheti a felvételét, aki az Elektronikus Árverési Rendszer árverezőként történő használatának feltételeit rögzítő felhasználási szabályzatban foglaltakat elfogadta.

Bóly, 2013. február25.

Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet

Tájékoztatás!

2013. február 18-án (hétfőn) a 14.00 órától 17.00 óráig a Netbank szolgáltatás karbantartás miatt nem üzemel. Megértésüket köszönjük!

Bóly, 2013. 02. 18.

Tájékoztatás!

A Takarékszövetkezet 2012. december 15-én (szombaton) pénteki nyitvatartás szerint fogadja Tisztelt Ügyfeleit. Ezen a napon elektronikus utalást (IG2) - tárgynapi teljesítéssel - 10.00 óráig fogadunk.

Bóly, 2012. 12. 15.

Tájékoztatás!

A Takarékszövetkezet 2012. december 1-én (szombaton) pénteki nyitvatartás szerint fogadja Tisztelt Ügyfeleit. Ezen a napon elektronikus utalást (IG2) - tárgynapi teljesítéssel - 10.00 óráig fogadunk.

Bóly, 2012. 11. 30.

Tájékoztatás!

Időszakos karbantartási munkálatok miatt 2012.11.10. (szombat) 22.00-tól  2012.11.09 (vasárnap) 06:00-ig az ATM berendezések működésében időszakos kimaradás fordulhat elő.

Bóly, 2012. 11. 10.

Tájékoztatás!

A Takarékszövetkezet 2012. november 10-én (szombaton) pénteki nyitvatartás szerint fogadja Tisztelt Ügyfeleit. Ezen a napon elektronikus utalást (IG2) - tárgynapi teljesítéssel - 10.00 óráig fogadunk.

Bóly, 2012. 11. 08.

Tájékoztatás!

A Telenor Magyarország Zrt.-től kapott értesítés alapján tájékoztatjuk Önöket, hogy tervezett karbantartás miatt 2012.11.08. (csütörtök) 22.00-tól  2012.11.09 (péntek) 01:00-ig nem lesznek elérhetők az ATM-en végrehajtott Telenor egyenlegfeltöltés és számlabefizetés szolgáltatások.

Bóly, 2012. 11. 07.

Tájékoztatás!

Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy a számlavezetéshez és a pénzforgalmi szolgáltatásokhoz kapcsolódó hirdetményünk 2013. január 1-ejétol megváltozik. Az új hirdetmémy megtalálható a kondíciók menüpont alatt.

Bóly, 2012. 11. 01.

Gyorsulnak az elektronikus forint átutalások!

A Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet értesíti Ügyfeleit, hogy 2012. július 2-től a Takarékszövetkezet által aznapi teljesítésre meghirdetett időszakon belül elektronikusan benyújtott forint megbízások néhány órán belül megérkeznek a Címzetthez.
Az új, korszerűbb rendszer felgyorsítja két pénzintézet Ügyfelei közötti átutalásokat, így az adott összeget már aznap a számláján tudhatja a Kedvezményezett.


1957-2012 Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet
www.bolytksz.hu